מחקרים ופרוייקטים

📌 ביולוגיית הרבייה של ינשוף העצים וניתוח העדפות מזון 📌 התנהגות האכילה של החרטומית ביצות והחרטומית גמדית 📌 נדידת הסתיו של החופמאים - פנולוגיה וביומטריה 📌 פיפיונים ונחליאלים חורפים - טיבוע ומעקב לינה 📌 טיבוע עופות נודדים בסתיו - ציפורי-שיר וביצה

סקרים וניטור קבוע

📌סקר עופות דורסים חורפים וניטור אתרי לינה 📌 קינון חופמאים : סיקסק, כרוון מצוי, שדמית אדומת-כנף 📌 קינון והצלחת הרבייה של ציפורים באגמון חפר 📌 האוכלוסיה החורפת של הצחראש לבן 📌 אתרי חנייה של חופמאים נודדים 📌ניטור קבוע של ציפורים בבתי גידול לחים בעמק חפר